Unsolid Ground – Galleri 1

I utställningen UNSOLID GROUND (Galleri 1, Uppsala 2-24/10-21) utgår jag ifrån lerans geologiska berättelse, leran som sediment på det som en gång var sjöar och havsbottnar och kring fenomenet kvicklera, en salthaltig lera som vid yttre påverkan snabbt kan förändras i sin molekylära struktur och bli flytande. I början av 2021 skedde ett förödande lerskred i norska Gjerdrum.

Bilden av det enorma mörka skredområdets kontrast mot det omgivande vita vinterlandskapet etsades fast i mig. Den mörka underjorden som river med sig allt i sin väg, träd, hus, människor. Leran som en urkraft. Jag vill undersöka, både idémässigt och visuellt, vad som händer när leran under jorden på ett ögonblick transformeras från fast till flytande.

 

Allt som vilar under oss
Lera, textil, trä 2021

Berggrunden är hela tiden utsatt för vittring och erosion. De lösa vittringsprodukterna kan sedan transporteras vidare genom ras och skred, eller av vind, vatten eller glaciäris. Där de avsätts utgör de det lösa jordtäcke som ligger över den fasta berggrunden. Det allra finkornigaste materialet, lera, avsattes långt från iskanten i svackor i den dåvarande havsbottnen, områden som nu efter landhöjningen utgör lertäckta slättområden och dalar. Den lera som avsattes under själva isavsmältningen, glacialleran, har omväxlande ljusa och mörka årsvarv likt trädens årsringar. Dessa varv har gjort det möjligt att göra upp en detaljerad s.k. lervarvskronologi för isens avsmältning. Lera avsatt senare, s.k. postglacial lera, saknar sådana tydliga årsvarv. 

 

Gitter
Porslin 2021

I verket Gitter vill jag, på en abstrakt nivå, beskriva den molekylära strukturen i kvicklera. Kvicklera är en unik form av sjölera som kan ändra konsistens från fast till flytande när den rubbas. Orubbad kvicklera är fast nog att bära upp den ytligare torrskorpeleran och eventuell bebyggelse, vägar, etc. Om kvickleran rubbas kan den snabbt övergå till en flytande sörja som rinner nästan som vatten. Att kvickleran beter sig på det här viset beror på att den till stor del består av vatten. Leran behåller sin fasta struktur trots den höga vattenhalten genom att natriumjoner (salt) håller ihop massan i en bräcklig gitterstruktur. När sött mark- och grundvatten har börjat genomströmma lerlagren lakas ut saltet ur och strukturen kan kollapsa. Områden med kvicklera är känsliga för större stressfaktorer som till exempel jordskalv eller häftiga regnfall. 

 

 

Ask I Gjerdrum 30/12/20
Lera på akvarellpapper 2021

På morgonen den 30 december 2020 inträffade ett kvicklerskred i Ask i Gjerdrums kommun i Sydöstra Norge. Skredet inträffade strax före klockan 04.00 på morgonen och gick delvis genom ett bostadsområde. Nio flerfamiljshus rasade och drogs med i massorna, tio personer konstaterades saknades och senare omkomna, ca 900 blev evakuerade. Rasområdet var initialt 300×700 meter, men det fortsatte att rasa under dagen och kvällen. Bildsviten Ask i Gjerdrum 30/12/20 består av åtta bilder som beskriver platsen ovanifrån och lerrasets expansion, minut för minut.