Skapande Skola

I samarbete med Uppsala Konstmuseum. 

JORD

och lite luft, eld och vatten

Keramikworkshop
Årskurs F – 3

 

nerik_detalj

Detalj lera

 

Vad tänkte människor förr i tiden om jorden och om människans ursprung? Hur förklarade man naturfenomen? Hur har naturvetenskapen och kulturen påverkat varandra genom historien och hur ser det ut idag? Under antiken trodde man att världsalltet var uppbyggt av fyra element- jord, vatten, eld och luft, samma element som utgör grunderna i keramisk tillverkning. Jorden var marken vi stod på, det tyngsta elementet, kraft och massa, och i flertalet skapelsemyter formades människan ur jord och lera. 

Med utgångspunkt i tex. naturvetenskapliga undersökningar, geologiska processer som påverkar jordytans form eller forntida sagor och myter får klassen, i bild och form, skapa en egen berättelse om vårt ursprung. De får på ett enkelt och lustfyllt sätt lära sig mer om människans uppkomst och samspelet mellan människa, natur och kultur samtidigt som de får lära känna leran som material för skapande. Eleverna arbetar med inledning, händelseförlopp och avslutning och allas individuella verk blir en del av en tidslinje, från forntid till nutid.

Tekniken som används är inspirerad från den japanska keramiktraditionen “nerikomi”, där lera färgas in med naturliga oxider och pigment, formas till stavar som läggs ihop och tillsammans bildar mönster eller bilder som framträder när staven skärs i skivor. Plattorna används sedan för att skapa föremål bruks- eller konstföremål. Eleverna kommer att få arbeta med att göra teckningar som sedan används som grund/mall för utformningen av lerbilden. De färdiga bilderna monteras bredvid varandra och bildar en helhet.

UPPLÄGG

Träff 1: Inspirationsträff på skolan. Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog, besöker klassen, berättar om tema, upplägg och tekniker. Tillsammans väljer de vilket inspirationsmaterial som ska användas. 45 min.

Träff 2: Klassen fördjupar sig tillsammans med läraren i det valda inspirationsmaterialet, inom antingen svenska, geografi eller fysik, eller en kombination av dessa. Eleverna får med stöd av läraren välja vad de vill illustrera utifrån materialet och göra skisser till lerbilden.

Träff 3: Eleverna får komma till Uppsala Konstmuseums ateljé i halvklass, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Tillsammans med Henny Linn Kjellberg låter vi oss först inspireras av museets Uppsala-Ekebyutställning och  arbetar sedan vidare med skisserna och med tillverkning av de keramiska bilderna. Konstnären bränner dem sedan i sin keramikverkstad. 2 x 2 tim.

Träff 4: Invigning av de färdiga verken antingen på museet eller på skolan med alla elever, inbjudna lärare, föräldrar och vänner. Även Henny Linn Kjellberg närvarar.

KOSTNAD: 

7000 kr / klass exklusive moms

Då ingår all lera, bränning och skissmaterial samt eventuell montering av de färdiga bilderna på skola / i klassrum. Reseersättning tillkommer ifall skolan ligger utanför Uppsala stad.

KONTAKTUPPGIFTER:

Henny Linn Kjellberg
0708 686212
info@hennylinn.se
www.hennylinn.se

Rebecka Wigh Abrahamsson
Intendent pedagogik och program
018-727 24 84
rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se

 

LIKA-O-LIKA

Animationsworkshop
Årskurs 4 – högstadiet

IMG_4108

Form: Adina Almén

 

Alla är vi olika. Vi ser olika ut, pratar olika, tycker om olika saker, har olika drömmar, blir kära i olika människor och har olika sorters familjer. Vilka normer har vi i vår omgivning- hemma eller på skolan- och är några av dem skadliga för oss? Vågar vi bryta dem? Hur känns det att sticka ut från normen i ett klassrum i Sverige idag? Och hur behandlar vi dem som inte passar in i mallen?

Med hjälp av leranimation får eleverna gestalta teman som berör till exempel könsidentitet, sexuell läggning, familjesituation, etniskt ursprung, religion, kroppsnormer eller andra normer som eleverna väljer att ta upp. I projektet vill vi skapa en diskussion bland eleverna om normkritik och uppmana till nyfikenhet istället för rädsla kring olikheterna mellan oss. Synliggörandet av normerna är första steget till att börja ifrågasätta dem och skapa en miljö där vi kan ta upp kampen mot sexism, främlingsfientlighet, homofobi och andra kränkningar. Svåra ämnen som vi här med animationens hjälp kan närma oss på ett mer lekfullt, lustfyllt och odramatiskt sätt.

“Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” Lgr11:1

Ledare är Adina Almén, konstnär, animatör, och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog.

För att se filmer från tidigare Skapande skola- projekt med Adina och Henny, klicka här: https://www.youtube.com/channel/UCXIkcASSLjaC0tiF1oz1RLg

UPPLÄGG

Träff 1: Visning på Uppsala Konstmuseum av aktuell utställning ur ett normkritiskt perspektiv.

Träff 2: Inspirationslektion med Henny eller Adina, 60 min. Presentation av temat, enkla drama- och värderingsövningar.

Träff 3: Arbete på egen hand med klasslärare / svenska/SO. Filmvisning- klassen tittar på en åldersanpassad film som berör det aktuella temat och delas sedan in i fem arbetsgrupper som får diskutera frågeställningarna och ta fram storyboards- planering för varje kortfilm.

Träff 4: Animation heldag (4 timmar) med Henny och Adina. Under en heldag arbetar klassen uppdelade i fem grupper. Klassen tillverkar figurer och scenografi i lera och gör animationerna. Vi läser in berättarröster och arbetar med musik. I slutet av dagen tittar vi gemensamt igenom alla kortfilmer med projektor.

Träff 5: Premiärvisning av filmerna på Uppsala Konstmuseum. Under en kväll bjuds elever, lärare, vänner och bekanta in till museet för att titta på elevernas filmer. Henny Linn Kjellberg och Adina Almén närvarar under kvällen.

KOSTNAD

8500 kr/klass exklusive moms.

Då ingår animationsutrustning med iPads, belysning och stativ och allt material i form av modellera och papper samt webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

KONTAKTUPPGIFTER

Adina Almén
0739 589383
adina.almen@gmail.com
www.adinaalmen.com

Henny Linn Kjellberg
0708 686212
info@hennylinn.se
www.hennylinn.se

Rebecka Wigh Abrahamsson
Intendent pedagogik och program
018-727 24 84
rebecka.wigh-abrahamsson@uppsala.se